Producció cultural del "Movimiento"

Memòria Civil, núm. 43, Baleares, 26 d'octubre 1986

 

No feim una exposició completa de l'obra artística que es produí durant la guerra, perquè estam veient la producció literària i plàstica al llarg de tots el números de Memòria Civil. La mateixa cosa hem feta amb els autors que restaren fora de l'illa durant la guerra.

 

Apuntem, ara, però, molt sintéticament que hi va haver tot un seguit d'artistes que donaren força als mites del poder. Al marge els germans Villalonga i l'acadèmic Llorenç Riber hi ha tota un literatura del "movimiento".

 

Per una part, els escriptors de caire reaccionaria que tenien en Tous i Maroto el seu model (Jordi Andreu, Manuel Cases sota el seudònim de M. Francisco  Sincero, Luís Ripoll López, Miquel Roig i Adrover, etc).

 

Més importància va tenir l'aire renovador dels joves falangistes que es feren càrrec de la revista "Aquí Estamos", passada la primera hora combativa. Ens referim als originàriament denominats membres del "Grupo Azul". Conformat -segons el crític Gaspar Sabater- sota l'èiga del poema "Azul" de Rubén Darío i no pel color de Falange com s'ha repetit moltes vegades, aquest grup surgeig l'any 1935 de l'Ateneu del carrer Armengol. Iniciada la contenda es reuníen a ca'l músic Antoni Torrandell, on participaven també Mossen Riber, Jacinto Grau -cunyat dels Peñaranda-, Tomeu Garí, Pere Barceló, Tomás Villa ... El grup propugnava l'esteticisme i l'evasió. En Xam va fer caricatures de tots ells (Ramon Nadal, Julio Sanmartín, Reynés Reus, Guillermo Meyer, Sebastià Cladera Rotger, Lluís Estelrich, Lluís Segura Miró ... ).

 

Finalm,ent particiapren a la Casa de Cultura Nacional-Sindicalista delo Born que dirigía Jordi Andreu Alcover, fins que passaren al "Círculo de Bellas Artes", al carrer Peraires. No cal dir qeu escrivien en castellà i que demanaven el redescobriment de les fonts de la literatura pròpia, no extranjera. En el món de l'escultura cal esmentar l'obra monumental de Ramon Prats, Tomás Vila, Jaume Mir, Francesc Miralles, Francesc Secanell, Anton i Font i l'obra arquitectònica de Cases i Francesc i Antoni Roca, que portaren la mitología del règim als carrers i places de Mallorca.

 

 

Il·lustració de Xam al poema "Caídos" a la revista "Aquí estamos"

.